Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Ve čtvrtek 2. února se naše škola rozhodla „žít zdravě“.

Již 8. společenský večer se uskutečnil v pátek 27. ledna 2017. Fotografie si lze prohlédnout na www.fotokuk.cz/prezentace/ples.html.

 

V pátek třináctého se čtvrťáci raději vydali do divadla Drak. A udělali dobře. 

Další projektový den plánujeme již na 2. 2. 2017. Tentokrát jsme zaměřili téma na zdravý životní styl.

Ve středu 4. ledna se opět sešli předškoláci v klubu Sluníčko. Tentokrát si připomněli svátek Tří králů. Zazpívali si známou koledu a také si vyrobili královské koruny. Těšíme se na další setkání.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004123

Personální podpora - Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166

VÝŠE PODPORY – 1 468 374,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí
směřování.

Vybrané aktivity:
Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi. Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.
Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

logolink

19. 12. 2016 přijel děti ze školní družiny navštívit kouzelník jménem RENO. Všechny děti se velmi dobře bavily. Kouzlil s nimi různá kouzla s míčky, šátky a s mincemi. Několik kouzel bylo s kartami a s provázky. Dokonce kouzelník vykouzlil živé zvířátko - králíčka jménem BLESK. Na závěr se děti jedno kouzlo naučily. Představení se mimořádně líbilo a mělo velký úspěch.

V pátek 16.12. proběhl u šaten Den pozitivních vzkazů. Každý žák měl na své skříňce sáček, kam mu mohli ostatní vhazovat vzkazy, které si pak mohl přečíst. Doufám, že každý dostal nějaký milý vzkaz, který ho potěšil.

Za žákovský parlament Monika Prouzová, 9. A

 

V úterý 19. 12. 2016 se uskutečnil vánoční koncert pěveckého sboru naší školy s podtitulem Živý Betlém.

Počtvrté a naposledy jsme se dnes sešli při zapalování svíček na našem adventním věnci. 

Naše škola je od loňského školního roku prostřednictvím žákovského parlamentu zapojena do celostátního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V rámci tohoto programu jsme uskutečnili sběr vysloužilého drobného elektrozařízení a sebrali jsme 47 kg. Celoročně sbíráme vybité baterie a již jsme odevzdali 45 kg. Nejlepší sběrači budou na konci školního roku odměněni. V lednu se zapojíme do akce Věnuj mobil a pojeď do ZOO, proto vyhlašujeme od 3. 1. do 31. 1. 2017 sběr nefunkčních mobilů.

 

16. 12. 2016 jsme spali ve školní družině. Sešli jsme se v 17 hodin před školou. Někdo přinesl cukroví, bábovku nebo vánočku. Pak jsme všichni společně mlsali. Dan Holan měl narozeniny, přinesl výborné koláče a my jsme mu popřáli.

Zahráli jsme si společenskou hru, také jsme šli do tělocvičny a objednali si k večeři pizzu. Následovala stezka odvahy, kde první místo a cenu získala Adélka Pultarová. Cenu jsme dostali všichni, byli jsme šikovní. Ke konci večera jsme si lehli na matrace a zahrabali se do spacáků. Pustili jsme si film Turbo šnek. Usnuli jsme až po 11. hodině.

Ráno, když jsme všichni vstali a převlékli se, šli jsme do tělocvičny. Po snídani v 9 hodin si pro nás přišli rodiče. Všichni jsme si to moc užili, a když jsme přišli domů, byli jsme plni skvělých zážitků.

Michaela Půlpánová 5. A

Žáky 5. B čekal 8. prosince výlet do Prahy jako zakončení projektu Hravý architekt. Tento projekt je věnován Karlu IV. a děti se v něm v loňském školním roce seznámily s výtvarným uměním a architekturou z doby Karla IV. Tvořily také vlastní výtvarné práce a nejzdařilejší z nich byly k vidění právě v Praze vedle prací dětí z celého světa. Program probíhal ve Valdštejnské jízdárně a byl zahájen poutavou prezentací ze života lidí 14. století. Poté si děti prošly výstavu Architektura pro korunu, která byla pojata jako procházka po středověkém městě a nechyběl v ní například obchod, klášter, krejčovství nebo lázně. Následovala procházka starobylou Prahou, která se díky krásnému slunečnému počasí vydařila na jedničku.

Krásný den prožili naši prvňáčci v úterý 13. prosince. Čekala je exkurze do Šestajovic. Vánoční atmosféru si užili při výrobě svíček, vykrajování mýdel a plnění sáčků barevnou koupelovou solí.

Nahoru