Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Je povolena osobní přítomnost:
1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). V týdnu od 30. 11. do 4. 12. budou chodit do školy: 9. A, 9. B, 8. A, 8. B a 7. B, ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.
V následujícím týdnu od 7. 12. do 11. 12. budou ve škole: 9. A, 9. B, 7. A, 6. A, 6. B ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.

Školní družiny: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Nebude-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Odpolední družina je z organizačních důvodů možná pouze pro žáky 1., 2. a 3. ročníků  do 16:00.

• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
• Za podmínky zachování homogenity skupiny a organizačních možností se budou realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
• Žáci budou pedagogy opakovaně poučeni o bezpečném chování ve škole, dodržování Školního řádu a povinnosti dodržovat zvýšená hygienická pravidla k zabránění šíření nemoci Covid-19.
• Při změně zdravotního stavu či podezření na nemoc bude žák přemístěn do karanténní místnosti, budou kontaktováni zákonní zástupci – rodiče žáka.

Pohyb žáků a osob ve škole:

• Každý žák, zaměstnanci a ostatní osoby jsou po vstupu do objektu školy povinni použít dezinfekci a používat roušky k zakrytí nosu a úst.
• Každý má na den minimálně dvě roušky a sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení.
• Ve všech prostorách se pravidelně větrá a to min 5 min každou hodinu.
• Několikrát denně se provádí dezinfekce předmětů, které používá více lidí (klávesnice počítačů, židlí v jídelně, klik dveří.
• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, kontrolní orgány, pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Školní stravování

• Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých skupin,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
• jsou přijata organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
▪ nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých skupin/oddělení

 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Hradec Králové 30. 11. 2020                                                                                 Mgr. Jitka Sálová
                                                                                                                          zástupce ředitele školy

Ve středu 25.11. přišli do naší školy dva zástupci projektu Bankéři do škol, aby žákům 8. a 9. tříd provedli přednášku na téma finanční gramotnost. Navázali jsme tak na několikaletou úspěšnou spolupráci. Právě tito žáci mají tento předmět ve svém rozvrhu. Původně se měla akce uskutečnit v dřívějším termínu v přítomnosti žáků. Vzhledem k pandemii Covidu jsme museli zvolit online variantu. Přednáška byla velmi zajímavá. Nejednalo se o pouhé přednášení teorie. Žáci byli téměř neustále vyzýváni k aktivní účasti prostřednictvím otázek. Myslím, že ostudu určitě neudělali. Jak osmáci, tak deváťáci, prokázali značné znalosti z oblasti financí. Nakonec dostali ještě motivační úkol, za jehož splnění dostanou drobnou odměnu. Už se těšíme na další podobné akce.                                      Mgr. Michal Dunda

Od středy 18. listopadu je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole.

Tito žáci mají možnost stravování ve školní jídelně. Všichni žáci 1. a 2. ročníků mají obědy centrálně přihlášené. Pokud na oběd nepůjdou, musí rodiče stravu včas odhlásit.

 

I v letošním školním roce proběhl 14. října tradiční sběr kaštanů a žaludů, přestože škola byla již pro žáky uzavřena. Sebralo se celkem 1600 kg plodů, které lesníci odvezli do Horního Maršova. Děkujeme všem sběračům (nejlepší z nich budou odměněni) a obětavým rodičům a prarodičům.

Žáci mají po dobu distanční výuky možnost stravování ve školní jídelně. Všichni žáci mají od 14. 10. stravu centrálně odhlášenou, individuální přihlášení je nutné telefonicky u vedoucí školní jídelny pí Rouskové. Obědy se budou vydávat od 12:30 do 13:00, žáci musí oběd konzumovat v jídelně, do jídlonosičů se obědy nevydávají. Vaří se pouze jedno jídlo. Žáci budou chodit do jídelny hlavním vchodem po přezutí.

Praktické hodiny přírodopisu, práce s mikroskopem, pozorování, mikroskopování živého i neživého patří k velmi oblíbeným.

V sedmém ročníku zrovna probíráme RYBY a proto i dnešní laboratorní práce byla zaměřena na pozorování vnější stavby těla ryb, určování známých sladkovodních ryb a hlavně na mikroskopování rybí šupiny. Žáci se dnes dozvěděli, že ideálním materiálem pro zjišťování informací o stáří a růstu ryby jsou právě šupiny. Ty se skládají z přírůstkových kruhů (což je něco podobného jako letokruhy uvnitř stromu) - a ty právě měli možnost žáci vidět pod mikroskopem.

Jsme rádi, že jsme laboratorní práci ještě před zavřením školy stihli.

7. A Př 1      7. A Př 2

7. A Př 3 7. A Př 4

Sběr kaštanů 14. 10. proběhne u bočního vchodu školy od 7.00 do 8.00. Příští týden se sběr ruší.

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY OD 14. 10. 2020

(na základě usnesení vlády české republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření)

1. Přechod na distanční výuku

Ode dne 14. 10. 2020 přechází celá naše škola na distanční výuku. 

2. Volno v týdnu  od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Celý týden zůstávají žáci doma (nařízené volno ministra školství, státní svátek, podzimní prázdniny). V tomto týdnu nebude probíhat distanční výuka. Jelikož je zamezen vstup žáků do školy.

3. Zajištění stravování 

Všichni žáci mají na uvedené období odhlášenou stravu! Další informace budou upřesněny.

4. Ošetřovné 

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na ošetřovné vzniká po dobu distanční výuky, tzn. od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 (nevzniká na dny volna, ředitelského volna či státního svátku). Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let (včetně) věku dítěte. 

Ošetřovné si zajišťují rodiče sami na webu MPSV a nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Základní informace pro zaměstnance naleznete na webu MPSV.

 

S platností od pondělí 12. 10. 2020 do odvolání je uzavřena školní tělocvična i pro odpolední aktivity, tzv. "pronájmy".

Od pondělí 12. října se mění docházka do školy pro žáky 2. stupně, do budovy školy bude docházet vždy polovina žáků dle tříd, ostatní třídy budou vyučovány distančně.

Pro příští týden budou mít prezenční výuku 6. a 7. třídy, distanční výuku 8. a 9. třídy. Další týden se třídy vymění.

Obědy mají na celý příští týden centrálně odhlášené 8. a 9. třídy. Pokud budou žáci oběd chtít, musí se telefonicky objednat u pí Rouskové ráno do 11:00. Obědvat potom musí žáci ve škole, do jídlonosičů se obědy nevydávají. Na oběd budou chodit každý den podle stejného rozpisu, jako kdyby byli přítomni ve škole.
Prosím, sledujte průběžně webové stránky školy a informace v systému Bakalář.


Jitka Sálová  
zástupce ředitele

se koná ve středu 14. a 21. října 2020 od 7 hodin do 7:50 hodin. Pokud budete mít možnost, odevzdávejte plody už zvážené. Děkujeme. 

Kdo měl holiny vyhrál :-)

Nezmokli jsme, boty trošku promáčené, špinavé, zablácené, ale zážitků z dnešního dne nespočetně!

I žáci 7. A se účastnili terénní výpravy na známou lokalitu Na Plachtě. Ve středu 30. 9. 2020 si užili bohaté dopoledne nejenom na lovecké úspěchy.

"Bavil mne výlov živočichů." (David) "Zaujalo mne, že v jedné tůňce je tolik živočichů." (Andrea) "Lovení se mi moc líbilo a také labutě." (Bára) "Dozvěděl jsem se, že žabí ocas neupadne, ale zaroste." (Dominik) "Znakoplavka plave na zádech, znehybní kořist a ulovený čolek byl moc pěkný." (Vašek) "Jehlanka válcovitá žere kořist za živa." (Vojta)

Choďte do přírody, je tam krásně!

Plachta 7. A        Plachta 7. A 2

Plachta 7. A 3         Plachta 7. A 4

Plachta 7. A 5

Po domluvě se zřizovatelem se zapojujeme do testování 6. tříd (za odložené testování 5. tříd, které se kvůli mimořádné situaci nemohlo zrealizovat v jarních měsících), které proběhne v termínu  od 4. října. Žáci budou testování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Součástí je i dotazník pro žáky a rodiče. Dotazníky reflektují aktuální situaci, aby informace z nich byly pro školu více využitelné. Jejich vyplnění zabere maximálně 10 minut. Získáme tak srovnání s ostatními školami a cennou zpětnou vazbu. Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 

Ve dnech 26.10. a 27. 10. 2020 je ředitelské volno. Žáci budou mít volno celý týden, neboť na volno navazuje státní svátek ve středu 28. 10. a pak podzimní prázdniny (29. 10. a 30. 10.)

Cesky den proti rakovine 2020

 V přírodě ..., na čerstvém vzduchu..., lovíme..., určujeme, poznáváme, dýcháme bez roušek :-)

Prima den v terénu přírodní památky Na Plachtě si užila třída 7. B ve středu 23. 9. 2020. Celé dopoledne nám přálo pěkné počasí, byl krásný den a my jsme se pod vedením zoologa pana Hotového vydali do oblasti tůni, kde jsou tato malá jezírka domovem mnoha rostlin a živočichů. Žákům se podařilo vylovit zajímavé "kousky". Larvy čolků, nymfy vážek, nymfy jepic, vodní brouky, vodní plže a mlže a další z bezobratlých. Kdo měl štěstí, ulovil i žabku, 5měsíčního skokana zeleného. Den byl opravdu bohatý na lovecké zážitky, ale hlavně na informace a zajímavosti z této chráněné lokality.

Děkujeme panu lektorovi, že jsme mohli lovit v této nádherné lokalitě!

IMG 20200923 091840 400                        IMG 20200923 093231 400IMG 20200923 094232 400                        IMG 20200923 094117 400IMG 20200923 094355 400           IMG 20200923 094945 400             IMG 20200923 095650 400

Nahoru