Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

V tomto roce 2020 se třída 6. B připojila k projektu Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata. Díky tomuto projektu se plní vánoční přání osamoceným seniorům, kteří přišli o zájem vlastní rodiny nebo ji už nemají.

Naše třída si vybrala 81letou paní Miroslavu z jednoho domova seniorů v Hradci Králové. Paní Miroslava si přála plyšáka, který ji potěší a zahřeje, takže děti z 6. B se složily na krásného velkého medvěda, kterého si vybraly na internetu. Přikoupilo se i pár dobrot, aby měla paní něco na zub. Všichni věříme, že se jí náš dárek bude líbit a udělá jí radost.

V rámci výtvarné výchovy pak žáci také vlastnoručně vyrobili vánoční přání, která udělají radost dalším seniorům v tomtéž domově.

Děti byly moc rády, že mohly někoho potěšit a zpříjemnit mu Vánoce. Příští rok se určitě zase rádi zúčastníme. 20201211 122819 1120201218 080558

Ve čtvrtek 17. prosince 2020 proběhlo v podvečerních hodinách školní kolo Zeměpisné olympiády, letos kvůli koronaviru a rotační výuce premiérově formou vyplnění online formuláře z pohodlí domova. Zeměpisné znalosti a schopnosti práce s atlasy světa prokázalo 19 žáků druhého stupně (viz tabulka). Vítězi jednotlivých kategorií, kteří se zúčastní taktéž online okresního kola olympiády na Masarykově univerzitě Brno v únoru 2021, jsou Valerie Labuťová (6.A), Štěpán Rejcha (7.B) a Barbora Slezáková (8.A). Gratulujeme!

Vzhledem k současné epidemiologické situaci Klub předškoláka Sluníčko zatím nezahájí činnost. Pokud se situace změní, budeme vás včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Dle nařízení vlády nebude v pondělí 21. 12. a v úterý 22. 12. probíhat prezenční ani distanční výuka. V provozu nebude ani školní družina, neboť v těchto dnech je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

Žáci nastoupí do školy v pondělí 4. 1. 2021 (pokud nenastane změna). Budeme pokračovat v rotační výuce. V tomto prvním týdnu přijdou do školy 6. A, 6. B, 7. A, 9. A, 9. B.

Sdělujeme, že vzhledem k současné situaci nebudeme do konce kalendářního roku tělocvičnu pronajímat. 

Je povolena osobní přítomnost:
1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). V týdnu od 30. 11. do 4. 12. budou chodit do školy: 9. A, 9. B, 8. A, 8. B a 7. B, ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.
V následujícím týdnu od 7. 12. do 11. 12. budou ve škole: 9. A, 9. B, 7. A, 6. A, 6. B ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.

Školní družiny: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Nebude-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Odpolední družina je z organizačních důvodů možná pouze pro žáky 1., 2. a 3. ročníků  do 16:00.

• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
• Za podmínky zachování homogenity skupiny a organizačních možností se budou realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
• Žáci budou pedagogy opakovaně poučeni o bezpečném chování ve škole, dodržování Školního řádu a povinnosti dodržovat zvýšená hygienická pravidla k zabránění šíření nemoci Covid-19.
• Při změně zdravotního stavu či podezření na nemoc bude žák přemístěn do karanténní místnosti, budou kontaktováni zákonní zástupci – rodiče žáka.

Pohyb žáků a osob ve škole:

• Každý žák, zaměstnanci a ostatní osoby jsou po vstupu do objektu školy povinni použít dezinfekci a používat roušky k zakrytí nosu a úst.
• Každý má na den minimálně dvě roušky a sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení.
• Ve všech prostorách se pravidelně větrá a to min 5 min každou hodinu.
• Několikrát denně se provádí dezinfekce předmětů, které používá více lidí (klávesnice počítačů, židlí v jídelně, klik dveří.
• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, kontrolní orgány, pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Školní stravování

• Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých skupin,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
• jsou přijata organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
▪ nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých skupin/oddělení

 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Hradec Králové 30. 11. 2020                                                                                 Mgr. Jitka Sálová
                                                                                                                          zástupce ředitele školy

Ve středu 25.11. přišli do naší školy dva zástupci projektu Bankéři do škol, aby žákům 8. a 9. tříd provedli přednášku na téma finanční gramotnost. Navázali jsme tak na několikaletou úspěšnou spolupráci. Právě tito žáci mají tento předmět ve svém rozvrhu. Původně se měla akce uskutečnit v dřívějším termínu v přítomnosti žáků. Vzhledem k pandemii Covidu jsme museli zvolit online variantu. Přednáška byla velmi zajímavá. Nejednalo se o pouhé přednášení teorie. Žáci byli téměř neustále vyzýváni k aktivní účasti prostřednictvím otázek. Myslím, že ostudu určitě neudělali. Jak osmáci, tak deváťáci, prokázali značné znalosti z oblasti financí. Nakonec dostali ještě motivační úkol, za jehož splnění dostanou drobnou odměnu. Už se těšíme na další podobné akce.                                      Mgr. Michal Dunda

Od středy 18. listopadu je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole.

Tito žáci mají možnost stravování ve školní jídelně. Všichni žáci 1. a 2. ročníků mají obědy centrálně přihlášené. Pokud na oběd nepůjdou, musí rodiče stravu včas odhlásit.

 

I v letošním školním roce proběhl 14. října tradiční sběr kaštanů a žaludů, přestože škola byla již pro žáky uzavřena. Sebralo se celkem 1600 kg plodů, které lesníci odvezli do Horního Maršova. Děkujeme všem sběračům (nejlepší z nich budou odměněni) a obětavým rodičům a prarodičům.

Žáci mají po dobu distanční výuky možnost stravování ve školní jídelně. Všichni žáci mají od 14. 10. stravu centrálně odhlášenou, individuální přihlášení je nutné telefonicky u vedoucí školní jídelny pí Rouskové. Obědy se budou vydávat od 12:30 do 13:00, žáci musí oběd konzumovat v jídelně, do jídlonosičů se obědy nevydávají. Vaří se pouze jedno jídlo. Žáci budou chodit do jídelny hlavním vchodem po přezutí.

Praktické hodiny přírodopisu, práce s mikroskopem, pozorování, mikroskopování živého i neživého patří k velmi oblíbeným.

V sedmém ročníku zrovna probíráme RYBY a proto i dnešní laboratorní práce byla zaměřena na pozorování vnější stavby těla ryb, určování známých sladkovodních ryb a hlavně na mikroskopování rybí šupiny. Žáci se dnes dozvěděli, že ideálním materiálem pro zjišťování informací o stáří a růstu ryby jsou právě šupiny. Ty se skládají z přírůstkových kruhů (což je něco podobného jako letokruhy uvnitř stromu) - a ty právě měli možnost žáci vidět pod mikroskopem.

Jsme rádi, že jsme laboratorní práci ještě před zavřením školy stihli.

7. A Př 1      7. A Př 2

7. A Př 3 7. A Př 4

Sběr kaštanů 14. 10. proběhne u bočního vchodu školy od 7.00 do 8.00. Příští týden se sběr ruší.

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY OD 14. 10. 2020

(na základě usnesení vlády české republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření)

1. Přechod na distanční výuku

Ode dne 14. 10. 2020 přechází celá naše škola na distanční výuku. 

2. Volno v týdnu  od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Celý týden zůstávají žáci doma (nařízené volno ministra školství, státní svátek, podzimní prázdniny). V tomto týdnu nebude probíhat distanční výuka. Jelikož je zamezen vstup žáků do školy.

3. Zajištění stravování 

Všichni žáci mají na uvedené období odhlášenou stravu! Další informace budou upřesněny.

4. Ošetřovné 

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na ošetřovné vzniká po dobu distanční výuky, tzn. od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 (nevzniká na dny volna, ředitelského volna či státního svátku). Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let (včetně) věku dítěte. 

Ošetřovné si zajišťují rodiče sami na webu MPSV a nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Základní informace pro zaměstnance naleznete na webu MPSV.

 

S platností od pondělí 12. 10. 2020 do odvolání je uzavřena školní tělocvična i pro odpolední aktivity, tzv. "pronájmy".

Od pondělí 12. října se mění docházka do školy pro žáky 2. stupně, do budovy školy bude docházet vždy polovina žáků dle tříd, ostatní třídy budou vyučovány distančně.

Pro příští týden budou mít prezenční výuku 6. a 7. třídy, distanční výuku 8. a 9. třídy. Další týden se třídy vymění.

Obědy mají na celý příští týden centrálně odhlášené 8. a 9. třídy. Pokud budou žáci oběd chtít, musí se telefonicky objednat u pí Rouskové ráno do 11:00. Obědvat potom musí žáci ve škole, do jídlonosičů se obědy nevydávají. Na oběd budou chodit každý den podle stejného rozpisu, jako kdyby byli přítomni ve škole.
Prosím, sledujte průběžně webové stránky školy a informace v systému Bakalář.


Jitka Sálová  
zástupce ředitele

se koná ve středu 14. a 21. října 2020 od 7 hodin do 7:50 hodin. Pokud budete mít možnost, odevzdávejte plody už zvážené. Děkujeme. 

Nahoru