Projekt (název, registrační číslo):

Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.02.XX/00/22_002/0003789

VÝŠE PODPORY – 3 863 393,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2023
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2024
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
- Personální podpora
- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
- Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání
- Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Strategie:
Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu:
Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
Vybrané aktivity:
Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
Cílem aktivity je podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) prostřednictvím podpory češtiny jako cizího jazyka v MŠ.
Školní asistent MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem
Školní speciální pedagog ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.
Kariérový poradce ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce základním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a žáků nadaných.
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ/ŠD/ŠK
Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ/ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

 EU logo

 

Nahoru