Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Koncepce rozvoje školy na období 2016 – 2020

Předložený návrh koncepce školy na období 2016 – 2020 vychází z předchozích koncepcí školy a rozvíjí je.

Jsem přesvědčena, že práce ve školství (řídící i přímá pedagogická s dětmi) je práce kontinuální sama o sobě, a je proto nutné navázat na předchozí období, inspirovat se z úspěchů a poučit se z chyb a nedostatků. Škola má vždy své limity – materiální, prostorové, personální i finanční. Proto je třeba zaměřit se spíš na jejich účelné, nápadité a plné využívání.

Škola má však téměř neomezené hranice a možnosti svého vlastního rozvoje v učitelích i žácích, a záleží tedy pouze na chuti pedagogů měnit sebe, své metody a formy práce, a tím i školu. Proto klademe důraz na vzdělávání pedagogických pracovníků jak individuální, tak především týmové a na zapojení školy do rozvojových projektů a ostatní rozvíjející aktivity.

Vytvoření koncepce předcházela SWOT analýza, potvrzení mise školy a upřesnění vize školy.

1. Mise školy (poslání)

Škola poskytuje základní vzdělání uložené školským zákonem. Škola by měla být bezpečným a otevřeným místem vstřícným k oprávněným potřebám žáků, pedagogů, vedení a dalších činitelů, místem umožňujícím otevřenou a konstruktivní komunikaci. Měla by mít jasná, všem srozumitelná pravidla ke své činnosti i k řešení problémů. Měla by aktivně uplatňovat prevenci všech forem rizikového chování.

Měla by se stát místem, které vybavuje své absolventy takovými znalostmi, vědomostmi a kompetencemi, které zajistí jejich úspěšnost v dalším vzdělávání.  Vzdělávací výsledky by měly odpovídat požadavkům realizovaných vzdělávacích programů. Měla by být perspektivní i pro své zaměstnance a měla by být školou, kde zaměstnanci budou motivováni k dobré práci a ke svému dalšímu profesnímu růstu.

2. Analýza stávajícího stavu školy

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166, je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem města Hradec Králové na dobu neurčitou. Vykonává činnost základní školy s kapacitou 450 žáků a školských zařízení - školní družina, školní výdejna a mateřská škola. Ve školním roce 2016/2017 je ve škole průměrně 428 žáků, 54 zaměstnanců (včetně MŠ + asistentů).

Z celkového vývoje školy je patrné postupné zlepšování podmínek a vybavenosti školy v souladu s aktuálními trendy moderních informačních a komunikačních technologií, ale i se zaměřením na badatelské a tvořivé aktivity žáků, na činnostní a zážitkové učení. Škola vzdělává a vychovává žáky pro potřeby dalšího studia, výjimečně i pro odchod do praxe. Poskytuje žákům základy dvou cizích jazyků. Připravuje děti předškolního věku na vstup do školy. Poskytuje také podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity svých žáků v nejrůznějších formách specifikovaných podle zájmu a věku. Při těchto aktivitách podporuje aktivní účast rodičů a spolupráci s nimi.

V rámci celoživotního vzdělávání vzdělává seniory v používání ICT.

3. Vize školy

„Budujeme školu, která připraví žáky pro uplatnění se v běžném životě a do které děti i učitelé chodí rádi.“

Plán dalšího rozvoje školy respektuje aktuální situaci školy podmíněnou

a)    výsledky práce školy, pedagogického sboru a zaměstnanců v uplynulých letech

b)    prudkým technologickým rozvojem

c)    právními změnami, trendy ve vzdělávání a vývojem vzdělávací politiky

d)    demografickými daty a plány územního rozvoje

 

4. Hlavní strategické cíle a realizační plán

1. Udržovat naplněnost školy

2. Nadále zabezpečovat výuku žáků v tzv. očních třídách, oční třídy nadále ve spolupráci s očními lékaři a pedagogy propagovat, aby tradice očních tříd zůstala v Hradci Králové zachována

3. Provádět pravidelně 1x ročně revizi  ŠVP (včetně pro školní družinu) s ohledem na změny Rámcového vzdělávacího programu a s ohledem na požadavky výuky.

4. Pokračovat ve zkvalitňování v oblasti řízení školy z hlediska aspektů organizačních, personálních, ekonomických a materiálně technických, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy.

 

5. Prostředky k dosažení cílů

5.1 v oblasti výchovy

 • podporovat individualitu každého žáka, učit žáky demokracii, vést je k tomu, aby znali nejenom svá práva, ale i své povinnosti, podporovat u nich zdravé sebevědomí, vést je k seberealizaci a odpovědnosti za výsledky své práce, uvědomělé vnitřní kázni, učit je umění vyjádřit svůj názor a stát si za ním
 • vést žáky k ochotě spolupracovat s druhými a přijímat v různých situacích různé role v týmu, podporovat tolerantní a bezkonfliktní komunikaci
 • být jednotní a důslední ve výchovných požadavcích na žáky
 • vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu i k odpovědnosti za své zdraví (dbát na prevenci v užívání návykových látek), pokračovat v programech protidrogové prevence, prevence šikany a rizikového chování
 • věnovat pozornost estetičnosti pracovního prostředí
 • vést žáky k tvorbě a ochraně životního prostředí

 

5.2          v oblasti vzdělávání

 • naplňovat školní vzdělávací program „Umím, chápu, rozumím“ v souladu s právními předpisy a vzdělávací politikou státu
 • nadále se věnovat problematice tzv. společného vzdělávání (inkluzi)
 • rozvíjet funkční gramotnosti žáků (čtenářskou, matematickou, přírodovědnou, finanční) – úkol pro všechny pedagogické pracovníky bez ohledu na vyučovaný předmět a ročník
 • věnovat soustavnou a systematickou pozornost profesionální orientaci žáků 9. tříd se zaměřením na technické obory
 • v případě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (jak talentovaní, tak zaostávající žáci, žáci zdravotně postižení, zdravotně či sociálně znevýhodnění) uplatňovat individuální přístup. Pro žáky nadané a talentované připravovat vhodné nabídky na začátku školního roku, motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích a oceňovat jejich úspěchy. Pracovat s nimi systematicky v průběhu celého školního roku
 • ve vyučovacím procesu účelně využívat možnosti, které se nabízejí – wifi připojení, tablety, dataprojektory, počítače, interaktivní dataprojektory interaktivní tabule. Výuku spojovat s názorem, využívat aktivizujících metod a forem práce, žáky podporovat v samostatném vyhledávání a třídění informací
 • v oblasti cizích jazyků věnovat nadále pozornost zlepšování komunikačních dovedností žáků
 • pokračovat v zavádění metody CLIL do některých vyučovacích hodin
 • analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti
 • průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje

 

5.3       v oblasti klima školy

 • nadále pracovat na rozvoji kultury školy, hodnotách a normách sdílených pracovníky školy

§  vytvářet ve škole přátelskou atmosféru založenou na důvěře a vzájemné spolupráci mezi žáky,  pracovníky školy a rodiči

§  dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, vést rodiče k větší zodpovědnosti za domácí přípravu a výchovu dětí, k prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole

§  pokračovat v upevňování školních tradic (společenský večer, Masopustu, příjezdu Martina na Bílém koni apod.)

 

5.4  v oblasti personální

 • pokračovat v  řízení školy na demokratickém principu vedení, jasně stanovených pravidlech a spravedlivých podmínkách pro všechny
 • vzdělávat pedagogy v ucelených programech přímo na škole v oblastech, které jsou nutné pro budování kvalitní školy (projektové vyučování,  funkční gramotnosti, práce s interaktivní tabulí, práce s tablety, interaktivními dataprojektory, práce třídních učitelů – vedení kolektivu třídy)
 • průběžné předávat zkušenosti z individuálních školení ostatním pedagogickým pracovníkům v rámci práce metodických sdružení
 • organizovat ukázkové hodiny pro kolegy v případě vhodných nápadů či nových metodických postupů
 • provádět vzájemnou hospitační činnost učitelů – zejména učitelů 5. ročníků u učitelů II. stupně, učitelů 3. ročníků u 2. ročníků (a naopak). Vzájemnou hospitační činnost zaměřit i zdokonalování své práce návštěvou hodin u učitelů s jinými aprobacemi se zaměřením  na metody a formy práce se žáky, na motivaci žáků
 • podporovat další vzdělávání v souladu s touto koncepcí, plán DVPP pravidelně (jednou ročně) aktualizovat, podpořit vystudování koordinátora EVVO
 • vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za výsledky jednotlivých žáků, třídy, školy; vést všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky
 • usilovat o zlepšení podmínek práce školy z personálního hlediska, vytvářet podmínky pro stabilizaci kvalifikovaného pedagogického sboru, vytvořit promyšlený systém zastupitelnosti (počínaje třídními učiteli). Pokračovat v budování vzájemné důvěry ve vztazích jak mezi pracovníky školy, tak na úrovni učitel - žák
 • podporovat iniciativu a motivaci pedagogických i správních zaměstnanců, oceňovat náměty a návrhy, ale i realizaci nových postupů

 

5.5  v oblasti zájmové a mimoškolní činnosti

 • spolupracovat s rodiči žáků při organizování volného času dětí, jejich kulturního a sportovního rozvoje, motivovat žáky k využívání široké nabídky kroužků i jednorázových školních aktivit, nadále rozšiřovat nabídku zájmového vzdělávání
 • v rámci školní družiny podporovat akce zaměřené na sportovní či kulturní vyžití, nabízet kroužky i pro žáky ve školní družině
 • vytvářet podmínky pro stále větší počet dojíždějících žáků – pokusit se o zlepšení podmínek souvisejících s jejich časnými příjezdy do školy

 

5.6 v oblasti spolupráce s ostatní veřejností

 • vytvářet žádoucí image školy, prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti, připravovat veřejná vystoupení a výstavy v rámci Vánoc či Velikonoc, propagovat školu v tisku
 • zprostředkovávat poznatky a vzdělání rodičům i širší veřejnosti v oblasti výchovy dětí, ale i v oblasti počítačové gramotnosti (Internet pro seniory, vzdělávací kurzy pro veřejnost)
 • pokračovat ve spolupráci s PF UHK i s ostatními vysokými školami v regionu, zajišťovat využití jejich vědeckých a pedagogických kapacit, vytvářet odpovídající podmínky pro pedagogickou praxi
 • spolupracovat se základními školami ve městě i v regionu, navázat partnerství škol mimo ČR
 • pokračovat v realizaci společných dílen rodičů s dětmi
 • spolupracovat se zřizovatelem, školskou radou, Sdružením při ZŠ Jiráskovo náměstí, Klicperovým divadlem, Městskou policií a dalšími subjekty

 

5.7 v oblasti materiálně technického zabezpečení

 • ve spolupráci se zřizovatelem usilovat o dokončení prostoru školního dvora s malým odpočinkovým prostorem pro školní družinu (hřiště na míčové hry je vybudováno)
 • doplňovat vybavení školy pro názornou a efektivní výuku, aktualizovat učební pomůcky, pokusit se najít prostory a zřídit informační centrum spojené s knihovnou
 • dokončit vybavení tříd výškově stavitelnými lavicemi a pokračovat ve vybavování tříd  i kabinetů novým účelně uzpůsobeným nábytkem
 • ve spolupráci se zřizovatelem se pokusit o dostavbu přístavby (projektová dokumentace je hotová). Chybí kmenové třídy odpovídající kapacity, kmenové třídy musí být umístěny i v odborných učebnách

 

5.8 v oblasti spolupráce s mateřskou školou

 • Vytvářet podmínky pro plynulý přestup dítěte z mateřské školy do základní školy
 • Návštěva předškoláků z MŠ Březhrad v období podzimu, prohlídka školy v doprovodu starších spolužáků ze školy
 • Spolupracovat s mateřskými školami – besídka pro mateřskou školu, pokračovat ve spolupráci pedagogů z MŠ a ZŠ, vzájemně si předávat zkušenosti
 • Nadále organizovat Klub předškoláka (říjen – duben)
 • Rodiče předškoláků informovat o požadavcích, které by mělo dítě splňovat, aby jeho vstup na školu byl bez problémový (uchopení tužky, sebeobsluha, řeč…)
Nahoru