Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Vize působení školy – „Takový je Jirásek!“

Být kvalitní školou, ve které může být úspěšné každé dítě.

Být kreativní školou, která svou úrovní dosáhne moderní školy 21. století.

Být prestižní školou, která se zařadí ke školám s příkladem dobré praxe.

Být komunitní školou, na jejímž směřování se podílejí učitelé, žáci, ale i rodiče.

Být základní školou, na kterou budou všichni hrdí a budou na ni rádi vzpomínat.  

Základní poslání, mise

Mým cílem je poskytnout žákům kvalitní předškolní a základní všeobecné vzdělání plně splňující nové RVP ZV. Nastavit školní vzdělávací program tak, aby škola směřovala k modernějšímu pojetí školství, inspiraci brát v úspěšnějších školách po celé ČR i v zahraničí; stále myslet na to, že žáci sice musejí být úspěšní u přijímacího řízení na střední školu, ale hlavně musejí být připraveni na reálný život, klást tedy důraz na klíčové kompetence a gramotnosti.

Žáci by měli cítit, že škola je součást jejich života, ne instituce, do které jsou nuceni deset měsíců chodit, než zase začnou prázdniny, a že jejich působení na ní dává smysl. Ve škole by si měli vytvářet dobré vztahy se spolužáky. Zároveň by měli dodržovat jasně nastavená pravidla, být schopni samostatnosti.

Na směřování školy a na její kultuře se podílejí všichni aktéři školy (vedení, učitelé a zaměstnanci školy, žáci, rodiče i zřizovatel).

Analýza stávajícího stavu školy

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166, je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem města Hradec Králové na dobu neurčitou. Vykonává činnost základní školy s kapacitou 450 žáků a školských zařízení - školní družina, školní výdejna a mateřská škola. Ve školním roce 2023/2024 je ve škole průměrně 430 žáků, 63 zaměstnanců (včetně MŠ).

Hlavní strategické cíle

 1. Základní škola

      Snahou bude:

 1. poskytnout žákům nabídku povinně volitelných předmětů, aby se každý žák mohl realizovat v oboru, který ho baví a jde mu;
 2. rozvíjet digitální gramotnost, začlenit do předmětů strategie pro rozvoj digitálních kompetencí;
 3. zapojit do všech předmětů digitální technologie, co nejrychleji přejít na novou informatiku ve všech ročnících; připravit dostatečné množství mobilních učeben (dokoupit notebooky i jiné technologické pomůcky do jednotlivých předmětů;
 4. tradiční pojetí školy zpestřit žákům alternativními prvky učení - rozvíjení nejen vědomostí, ale hlavně dovedností a klíčových kompetencí;
 5. používat formativní hodnocení už od 1. tříd;
 6. dbát na kvalitu výuky základních dovedností (čtení, psaní, počítání) na 1. stupni;   
 7. nabízet žákům dostatečné množství volnočasových aktivit a mimoškolních akcí;
 8. podporovat školní samosprávu - žákovský parlament;
 9. prohlubovat wellbeing ve škole.
 1. Mateřská škola

    Snahou bude:

 1. kvalitní předškolní příprava, propracované tematické plány;
 2. důraz na dovednosti a samostatnost dětí, nejen na znalosti;
 3. spolupráce se základní školou; propojení projektových dnů;
 4. kooperace a kreativita učitelek MŠ; nabídka kurzů a aktivit.
 1. Školní výdejna/jídelna 

Snahou bude:

 1. dobrá spolupráce se školní jídelnou;
 2. snaha prosadit zdravé, ale chutné stravování;
 3. propojení školních projektů se školní výdejnou;
 4. ze školní výdejny vytvořit „restauraci“.
 1. Školní družina

Snahou bude:

 1. atraktivní program pro žáky, třeba i o prázdninách;
 2. kreativní trávení volného času;
 3. individuální dopomoc slabším žákům;
 4. vstřícnost při vyzvedávání žáků rodiči.
Nahoru