Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166, bude pro školní rok 2018/20198 přijímat do 1. ročníku 52 žáků do 2 běžných tříd a do oční třídy.

1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§36 odst. 7 školského zákona).

2. Děti, které nebydlí ve spádové oblasti, budou přijímány podle následujících kritérií:
a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává

b) dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2018/2019 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává

c) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním