Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

 

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. v Hradci Králové, z. s.


Čl. I
Základní ustanovení
1. Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. v Hradci Králové, z. s. , původně založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne 27. 11. 2008. Spolek podporuje spolupráci mezi školou, dětmi, rodiči a dalšími subjekty laické i odborné veřejnosti.

Čl. II
Identifikace spolku
Název: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. v Hradci Králové, z. s.
IČO: 26577020
Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Jiráskovo nám. 1166, 500 02 Hradec Králové

Čl. III.
Účel a cíl spolku
1. Spolek sdružuje převážně žáky, členy pedagogického sboru, rodiče a všechny příznivce odborné i laické veřejnosti ochotné se aktivně zapojit do činnosti sdružení ať již vlastní činností nebo formou příspěvků, darů a dotací.

2. Cílem spolku je vytváření lepších podmínek života dětí prostřednictvím realizace projektů výchovně vzdělávací práce, podpory talentovaných žáků, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoj péče o žáky slabozraké.

3. Spolek organizuje výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní, zdravotní, reedukační, ozdravné a rekreační činnosti pro členy sdružení.

4. Spolek realizuje projekty k rozvoji tělesné a psychické aktivity dětí.

5. Spolek vyhledává možnosti, navazuje a rozvíjí spolupráci se všemi subjekty, které mají zájem o vzájemný kontakt, výměnu žáků a zkušeností v oblasti vzdělávání, výchovy a péče o zdravotně handicapované žáky a péče o žáky s poruchami učení či chování.

6. Spolek pomáhá při vybavování učebními a specializovanými učebními pomůckami.

Čl. IV.
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členy spolku se může stát každá fyzická osoba starší 6 let, která souhlasí s cíli a stanovami spolku.

2. O přijetí člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě podané písemné přihlášky zájemce o členství ve spolku.

3. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení o ukončení členství
b) vyloučením - nebo vyškrtnutím pro nezaplacení členského příspěvku
- pokud svým jednáním hrubě porušil stanovy či jednal v rozporu se zájmy spolku či nějakým jiným způsobem poškodil spolek.

4. Členové mají právo:
a) podílet se aktivně na činnosti a rozhodování spolku
b) volit a být volen do orgánů spolku
c) obracet se s návrhy, stížnostmi a připomínkami postupně až k nejvyššímu orgánu – členské schůzi (shromáždění delegátů)
d) osobně se účastnit jednání, na němž se projednává jejich činnost, návrhy a stížnosti
e) odvolávat se proti rozhodnutí k vyšším orgánům až po shromáždění delegátů

5. Členové mají povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a plnit přijatá usnesení
b) napomáhat podle svých možností a zkušeností činnosti spolku
c) platit řádně stanovené členské příspěvky

Čl. V.
Orgány spolku
1. Spolek má tyto orgány:
• shromáždění delegátů (nejvyšší orgán)
• dílčí členské schůze
• výbor spolku (rozhodovací orgán)
• kontrolní komise (kontrolní orgán)
• předseda spolku (statutární orgán)

Čl. VI.
Zásady organizační výstavby

1. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů, které plní působnost členské schůze. Shromáždění delegátů se schází obvykle jednou ročně. Shromáždění delegátů má právo se účastnit každý člen spolku. Kolektivní člen jedním zástupcem, který byl zvolen delegátem na dílčích schůzích konaných ve všech třídách základní školy. Z každé třídy je volen jeden delegát. Jednání shromáždění delegátů svolává výbor spolku písemnou pozvánkou na nástěnce u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy nejpozději 10 kalendářních dnů před jednáním shromáždění delegátů. Mimořádné jednání shromáždění delegátů může svolat výbor spolku z vlastního podnětu nebo na žádost alespoň jedné pětiny členů spolku.
Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. K usnesení shromáždění delegátů je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných.

2. Shromáždění delegátů
a) schvaluje stanovy a jejich změny
b) schvaluje plán činnosti
c) projednává a schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu kontrolní komise
d) volit na tříleté období členy výboru a kontrolní komise a odvolávat je z funkcí
e) usnášet se na zániku spolku a s tím souvisejícím naložením s majetkem sdružení

3. Dílčí členské schůze
a) na dílčích členských schůzích, které se konají ve všech třídách základní školy, jsou voleni delegáti shromáždění delegátů. Delegáty na shromáždění delegátů volí všichni členové spolku příslušné třídy. Dílčí členské schůze se musí konat v období jednoho kalendářního měsíce před jednáním shromáždění delegátů.

4. Výbor spolku
a) Výbor spolku řídí činnost spolku mezi jednáním shromáždění delegátů a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami spolku vyhrazeny v shromáždění delegátů. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí školního roku.
b) Výbor spolku má pět členů. Ve výboru musí být zastoupeni dva volení zástupci žáků.
c) Výbor spolku ze svého středu volí a odvolává tajným hlasováním předsedu a místopředsedu.
d) Jednání výboru svolává a řídí předseda. Předseda je povinen bez odkladu svolat výbor, požádá-li o to písemně nejméně třetina členů. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů.
e) Výbor rozhoduje o použití nabytých prostředků a připravuje, organizuje a zabezpečuje všechny činnosti, které jsou uvedeny v čl. III, odstavec 2 – 6. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

5. Předseda
a) Jménem spolku jedná a podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, popřípadě další člen výboru zmocněný k tomu výborem.
b) O opatřeních, která nesnesou odkladu, rozhoduje předseda a o takto učiněných rozhodnutích informuje výbor na nejbližším zasedání.

6. Kontrolní komise
a) Ke kontrole hospodaření je na shromáždění delegátů volena kontrolní komise. Kontrolní komise volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu a místopředsedu. Předseda, popř. místopředseda, má právo účastnit se jednání výboru. Klesne-li počet členů spolku pod deset, plní funkci kontrolní komise komisař volený valnou hromadou.
b) Kontrolní komise prověřuje hospodaření spolku, způsob využívání finančních prostředků a využívání majetku spolku, kontroluje činnost výboru spolku, evidenci členů a dodržování stanov, popř. dalších interních předpisů.
c) Členství v kontrolní komisi je čestnou funkcí bez nároku na odměnu.
d) O rozhodnutích kontrolní komise se sepisuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda kontrolní komise (případně v jeho nepřítomnosti místopředseda).

Čl. VII.
Majetek a hospodaření
1. Spolek může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým samostatně hospodaří. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří případné odměny funkcionářům spolku. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. Při svém hospodaření je sdružení povinno řídit se obecně závaznými předpisy.

2. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem, který schvaluje výbor spolku, a zásadami, které schvaluje shromáždění delegátů.

3. Spolek je oprávněn uzavírat smlouvy s jinými fyzickými či právnickými osobami za účelem podpory činnosti spolku a za účelem sdružení prostředků pro dosažení cílů spolku.

4. Spolek získává majetek zejména z těchto zdrojů:
- členské příspěvky
- dary
- zisky z vlastního podnikání
- dotace, příspěvky města, státu apod.

5. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Zánik spolku – o zániku spolku dobrovolným rozpuštěním rozhoduje shromáždění delegátů. K zániku dojde, jestliže pro něj hlasují nejméně dvě třetiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. Současně shromáždění delegátů rozhodne o vypořádání spolkového majetku a určí likvidátora.

2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení shromážděním delegátů a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. K tomuto dni pozbývají účinnosti stanovy ze dne 27. 11. 2008.

Hradec Králové 30. 9. 2015


Stanovy byly schváleny valnou hromadou sdružení dne 14. 4. 2015.

Nahoru