Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Je povolena osobní přítomnost:
1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). V týdnu od 30. 11. do 4. 12. budou chodit do školy: 9. A, 9. B, 8. A, 8. B a 7. B, ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.
V následujícím týdnu od 7. 12. do 11. 12. budou ve škole: 9. A, 9. B, 7. A, 6. A, 6. B ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.

Školní družiny: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Nebude-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Odpolední družina je z organizačních důvodů možná pouze pro žáky 1., 2. a 3. ročníků  do 16:00.

• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
• Za podmínky zachování homogenity skupiny a organizačních možností se budou realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
• Žáci budou pedagogy opakovaně poučeni o bezpečném chování ve škole, dodržování Školního řádu a povinnosti dodržovat zvýšená hygienická pravidla k zabránění šíření nemoci Covid-19.
• Při změně zdravotního stavu či podezření na nemoc bude žák přemístěn do karanténní místnosti, budou kontaktováni zákonní zástupci – rodiče žáka.

Pohyb žáků a osob ve škole:

• Každý žák, zaměstnanci a ostatní osoby jsou po vstupu do objektu školy povinni použít dezinfekci a používat roušky k zakrytí nosu a úst.
• Každý má na den minimálně dvě roušky a sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení.
• Ve všech prostorách se pravidelně větrá a to min 5 min každou hodinu.
• Několikrát denně se provádí dezinfekce předmětů, které používá více lidí (klávesnice počítačů, židlí v jídelně, klik dveří.
• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, kontrolní orgány, pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Školní stravování

• Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých skupin,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
• jsou přijata organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
▪ nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých skupin/oddělení

 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Hradec Králové 30. 11. 2020                                                                                 Mgr. Jitka Sálová
                                                                                                                          zástupce ředitele školy

Nahoru