Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Ochrana zdraví a podmínky pobytu žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
- informace pro žáky a zákonné zástupce

• Žáci musí v první den návratu do školy předložit podepsané čestné prohlášení, jehož součástí je seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že žák nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění, což je například horečka, kašel, dušnost nebo náhlá ztráta chuti a čichu. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
• Čestné prohlášení jste dostali jako přílohu tohoto dopisu. Lze si jej stáhnout i na adrese: http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ Pokud by někdo neměl možnost si formulář vytisknout, může se stavit ve škole v době od 8 do 15 hodin, formulář vám vytiskneme.
• Žáci, kteří budou navštěvovat školní družinu, odevzdají spolu s čestným prohlášením i podepsaný formulář o odchodu žáka ze školy
• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Škola provede poučení žáků – dle osnovy.
• Škola je povinna zajistit organizaci pohybu lidí před školou. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník. O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 18. květnu 2020.
Příchod ke škole a pohyb žáků ve škole:
• Žáci před vstupem čekají ve vymezeném prostoru v rozestupech, nevstupují samostatně do školy.
• Žáci se nesmí shromažďovat před školou před vyučováním a po vyučování ve větším počtu.
• Žáci dodržují odstup dva metry a platí zakrytí úst a nosu /rouškou, šátkem, šálou/.
• Do budovy vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby. Učitel si skupinu vyzvedne před školou.
• Žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.
• Každý žák má na den minimálně dvě roušky a dva sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení
• Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla – při případném porušení seznámit zákonného zástupce, při opakovaném porušení – nevpustit do budovy.
• Žáci, kteří se opozdí (půjdou od lékaře), zazvoní na kancelář a počkají na osobu, která je odvede do učebny.
• Improvizované šatny budou před třídou, centrální šatny budou uzavřeny, přezůvky budou mít žáci v sáčku a podepsané.
Pobyt ve třídě:
• Každý žák po vstupu do třídy použije dezinfekci, doporučuje se si předtím umýt ruce.
• Ve třídě je maximálně skupina 15 žáků, jeden žák v jedné lavici. Skupiny se nesmí potkávat / platí i pro pohyb na chodbách či při návštěvě toalet/.
• O odložení roušky ve třídě rozhodne přítomný učitel.
• Ze třídy se žák vzdaluje pouze se souhlasem učitele.
• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí či vydezinfikují ruce.
• Před jídlem i po jídle /svačina/ si žáci umyjí ruce.
• Žáci, kteří zůstanou ve škole i na odpolední část, budou celý den ve své skupině, která je neměnná
• Provozní doba školy je od 8:00 hodin do 16:00 hodin, rozvrh hodin sestaví pedagog dle minimálního týdenního rozvrhu stanoveného ředitelem školy
• Škola vede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení. Při absenci delší než 1 týden musí žák při návratu do školy dodat nové čestné prohlášení.
Pravidla stravování ve školní jídelně:
• Ve školní jídelně je zajištěno stravování s vydáváním teplých obědů (pouze jedno jídlo)
• Do jídelny chodí postupně jednotlivé skupiny, při přesunu mají žáci i zaměstnanci roušky.
• Rouška se odkládá pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku, který mají žáci u sebe.
• Od 25. 5. mají žáci, kteří se nahlásili na obědy, automaticky přihlášené obědy. V případě absence je nutno zatelefonovat pí Rouskové (495 540 536) a oběd odhlásit. Elektronické odhlašování v dané dny není možné.

 

Mgr. Alena Hradílková
ředitelka školy


Hradec Králové 21. 5. 2020

Nahoru