Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Ochrana zdraví a podmínky pobytu žáků 9. ročníků ve škole po dobu přípravy na přijímací zkoušky
- informace pro žáky a zákonné zástupce

• Zákonní zástupci musí v první den návratu žáka do školy předložit podepsané prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění, což je například horečka, kašel, dušnost nebo náhlá ztráta chuti a čichu. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Škola provede poučení žáků – dle osnovy a zápis do třídní knihy.
• Škola je povinna zajistit organizaci pohybu lidí před školou. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který je zorganizuje do skupin po 15 dětech. O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 7. květnu 2020.
Příchod ke škole a pohyb žáků ve škole:
• Žáci dodržují stanovený rozvrh dle skupin.
• Žáci se nesmí shromažďovat před školou před vyučováním a po vyučování ve větším počtu.
• Žáci dodržují odstup dva metry a platí zakrytí úst a nosu /rouškou, šátkem, šálou/.
• Do budovy vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby. Učitel si skupinu vyzvedne před školou.
• Žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.
• Každý žák má na den minimálně dvě roušky a sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení
• Několikrát denně se provádí dezinfekce předmětů, které používá více lidí (klávesnice počítačů, židlí v jídelně, klik dveří).
• Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla – při případném porušení seznámit zákonného zástupce, při opakovaném porušení – nevpustit do budovy.
Pobyt ve třídě:
• Každý žák po vstupu do třídy použije dezinfekci, doporučuje se si předtím umýt ruce.
• Ve třídě je maximálně skupina 15 žáků, jeden žák v jedné lavici. Skupiny se nesmí potkávat / platí i pro pohyb na chodbách či při návštěvě toalet/.
• O odložení roušky ve třídě rozhodne přítomný učitel.
• Ze třídy se žák vzdaluje pouze se souhlasem učitele.
• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí či vydezinfikují ruce.
• Před jídlem i po jídle /svačina/ si žáci umyjí ruce.

 

Mgr. Alena Hradílková
ředitelka školy


Hradec Králové 6. 5. 2020

Nahoru